Поддержать проект
menu
Проект Объединённой еврейской общины Украины
Общество12 Июля 2015, 01:22

О событиях в Мукачево: Тот, кто хочет, чтобы в нашей стране не было легитимной власти, помогает врагу

О событиях в Мукачево: Тот, кто хочет, чтобы в нашей стране не было легитимной власти, помогает врагу

Геннадий Корбан

Заява "Українського об'єднання патріотів-УКРОП"

З приводу ситуації на Закарпатті

Події у Мукачевому, в будь якому випадку, є неприйнятними з точки зору спільної мети всіх українців - розбудови європейської, правової та безпечної держави.

Саме тому вони потребують абсолютно незалежного та неупередженого розслідування.

За півтора року після Майдану післяреволюційна влада не спромоглася змінити старі корумповані кадри на кордоні та в правоохоронних органах не лише на Закарпатті, але й по всій країні. Місцеві мафії залишились безкарними, а тому зухвалими.

Відповідальність за мукачевські події лежить не стільки на місцевих патріотах, які зіштовхнулися з бандугрупованнями, скільки на керівництві держави. Саме воно сьогодні йде на змову з уламками режиму Януковича та найодіознішими персонажами його оточення, деяки з котрих пов'язані з відвертими кремлівськими агентами впливу.

Ми наголошуємо на тому, що саме бездіяльність влади штовхає людей до відновлення справедливості власними руками.

Ми також попереджуємо владу про небезпеку використання мукачевських подій для організації чергових переслідувань добровольців та спроб роззброєння їх підрозділів, яких ця влада боїться більше, ніж російських агресорів та окупантів.

"Українське об'єднання патріотів-УКРОП" впевнене, що громадянське суспільство проконтролює хід розслідування та не дасть справжнім винуватцям цих подій втекти від відповідальності - де б вони не знаходились, і ким би не прикривалися.

Ми відряджаємо нашого спеціального представника, з числа членів міжфракційного об'єднання "УКРОП" у Верховній Раді, до Закарпаття для того, щоби інтереси місцевих патріотів були належним чином захищені від можливого мафіозного тиску, а українська громадськість отримала вичерпну та неупереджену інформацію про справжні причини та наслідки Мукачевських подій.

***

(русский перевод)

Заявление "Украинского объединения патриотов - УКРОП"

По поводу ситуации в Закарпатье События в Мукачево, в любом случае, являются неприемлемыми с точки зрения общей цели всех украинцев - строительства европейской, правовой и безопасной страны.

Именно поэтому они требуют абсолютно независимого и беспристрастного расследования.

За полтора года после Майдана послереволюционная власть не смогла заменить старые коррумпированные кадры на границе и в правоохранительных органах не только на Закарпатье, но и по всей стране. Местная мафия осталась безнаказанной, а потому вызывающей.

Ответственность за Мукачевские события лежит не столько на местных патриотах, которые столкнулись с бандитским группировками, сколько на руководстве государства. Именно оно сегодня идет на сговор с обломками режима Януковича и одиозными персонажами его окружения, некоторые из которых связаны с откровенными кремлевскими агентами влияния.

Мы подчеркиваем, что именно бездействие власти толкает людей к восстановлению справедливости собственными руками.

Мы также предупреждаем власть об опасности использования событий в Мукачево для организации очередных преследований добровольцев и попыток разоружения их подразделений, которых эта власть боится больше, чем русских агрессоров и оккупантов.

"Украинское объединение патриотов-УКРОП" уверено, что гражданское общество проконтролирует ход расследования и не даст настоящим виновникам этих событий уйти от ответственности - где бы они ни находились, и кем бы ни прикрывались.

Мы отправляем нашего специального представителя из числа членов межфракционного объединения "УКРОП" в Верховной Раде в Закарпатье для того, чтобы интересы местных патриотов были должным образом защищены от возможного мафиозного давления, а украинская общественность получила исчерпывающую и объективную информацию об истинных причинах и последствия Мукачевских событий.

(источник)

Виталий Портников, журналист

Втрата державності - найбільша поразка будь-якого народу.

Саме тому громадяни повинні контролювати владу і змінювати її на виборах, а не шляхом переворотів.

Саме тому на Майдані ми добивалися дострокових виборів влади.

Саме тому втеча Януковича і параліч державних інститутів створили умови для краху держави.

Саме тому після втечі Януковича легітимний парламент разом з Майданом намагався зберегти законну владу в країні.

Саме тому Путін скористався періодом послаблення державних інститутів для окупації Криму і намагався окупувати половину країни.

Саме тому Росія так багато робить для дестабілізації України та дискредитації її державних інститутів.

Саме тому той, хто хоче, щоб у нашій країні не було легітимної влади, допомагає ворогові.

Саме тому той, хто не розуміє, що економічне виживання нашої країни залежить від допомоги Заходу і альтернатива цій допомозі - повне зубожіння і хаос - допомагає ворогові.

Українці багато разів в історії доводили, що вміють повставати. Але зараз необхідно довести, що ми вміємо будувати державу.

Будівництво держави - куди більш складна, важка і довготривала задача, ніж повстання.

Для такого будівництва необхідні взаємна довіра, солідарність, відраза до популізму і розуміння реалій.

І ще для такого будівництва необхідна довіра до державних інституцій. Навіть тоді, коли люди, які працюють у цих інституціях, довіри не викликають. Що ж, тоді цих людей потрібно міняти аж до тих пір, поки не з'являться ті, хто буде викликати довіру.

Краще жити в довготривалій кризі довіри, ніж без довіри взагалі. І краще жити у своїй країні, ніж без держави.

Якщо розуміння всього цього не виникне, тоді через роки нам доведеться констатувати, що українці приєдналися до довгого історичного списку героїчних народів, які виявилися не здатні захистити свою державність від зовнішнього ворога і внутрішнього егоїзму. І від дурості. Таких народів - легіон.

Я вважаю, що українці не заслуговують такої долі.

(русский перевод)

Потеря государственности - крупнейшее поражение любого народа.

Именно поэтому граждане должны контролировать власть и менять ее на выборах, а не путем переворотов.

Именно поэтому на Майдане мы добивались досрочных выборов власти.

Именно поэтому бегство Януковича и паралич государственных институтов создали условия для краха государства.

Именно поэтому после побега Януковича легитимный парламент вместе с Майданом пытался сохранить законную власть в стране.

Именно поэтому Путин воспользовался периодом ослабления государственных институтов для оккупации Крыма и пытался оккупировать половину страны.

Именно поэтому Россия так много делает для дестабилизации Украины и дискредитации ее государственных институтов.

Именно поэтому тот, кто хочет, чтобы в нашей стране не было легитимной власти, помогает врагу.

Именно поэтому тот, кто не понимает, что экономическое выживание нашей страны зависит от помощи Запада и альтернатива этой помощи - полное обнищание и хаос - помогает врагу.

Украинцы много раз в истории доказывали, что умеют восставать. Но сейчас необходимо доказать, что мы умеем строить государство.

Строительство государства - куда более сложная, тяжелая и длительная задача, чем восстание.

Для такого строительства необходимы взаимное доверие, солидарность, отвращение к популизму и понимание реалий.

И еще для такого строительства необходимо доверие к государственным институтам. Даже тогда, когда люди, которые работают в этих учреждениях, доверия не вызывают. Что ж, тогда этих людей нужно менять до тех пор, пока не появятся те, кто будет вызывать доверие.

Лучше жить в долгосрочной кризисе доверия, чем без доверия вообще. И лучше жить в своей стране, чем без государства.

Если понимание всего этого не возникнет, тогда спустя годы нам придется констатировать, что Украинцы присоединились к длинному исторического список героических народов, которые оказались не способны защитить свою государственность от внешнего врага и внутреннего эгоизма. И от глупости. Таких народов - легион.

Я считаю, что Украинцы не заслуживают такой участи.

(источник)

Евгений Ихельзон, журналист

Контрабанда, друзья мои - это способ избежать таможенных платежей, ее опасность для общества очень низкая. Особенно по сравнению со стрельбой из гранатометов на улицах крупного города.

Поэтому зачес про контрабанду, разборки, "стрелки" стоило бы оставить для юных фанатов "правого сектора".
Организаторы бандитских группировок должны понести ответственность. Если для этого надо выгрызть зубами Балогу из Закарпатья и Яроша из ВР, государство должно это сделать.

Понятно, что перед Порошенко стоит серьезный выбор, и мало кому хотелось бы оказаться на его месте. Но "посади трех друзей" - это про нашу ситуацию.

Из страны, где этот серьезный выбор не будет сделан, люди будут бежать. Проголосуют ногами.

Мы против превращения Украины в подобие ДНР под любым предлогом, будь это борьба с контрабандой, развратом, хазарией, бывшими регионалами или еще чем-то. Монополия на насилие должна принадлежать государству.

 

(источник)

 

Цдака — основа мира

Пожертвуйте на деятельность

Объединённой еврейской

общины Украины

Поддержать